Resultaterne er ikke kvalitetskontrollerede.

Tidsstemplerne vises i tidszonen UTC+1. Klokken er nu: 19:00 (UTC+1)

Aktuel luftkvalitet i Danmark

Brug menubjælken i toppen for at tilgå data – f.eks. Tabeller og Grafer.
Via menubjælken er der adgang til data fra den seneste måned fra en del af vores måleudstyr.

Målinger

Aarhus Universitet varetager nationale opgaver vedrørende luftforurening.
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet er indgangen til Aarhus Universitets faglige miljøer inden for natur, miljø og energi. Den rolle, som det tidligere Danmarks Miljøundersøgelser har haft, varetages nu af DCE i samarbejde med faglige institutter ved Aarhus Universitet, herunder Institut for Miljøvidenskab.

Aarhus Universitet måler luftkvalitet på repræsentativt udvalgte steder i større byer og i landområder.

Målestationerne opdeles i "typer" efter hvor de er opstillet:

  • Gade - på stærkt trafikerede gader
  • Bybaggrund - på tage eller i gårde i byområder
  • Land - i åbne områder langt fra større forureningskilder

Landstationerne registrerer den generelle forurening over Danmark. Den er i mange tilfælde domineret af den forurening som udsendes i områder udenfor landets grænser.

På bybagrundsstationerne registreres desuden den forurening, som udsendes i byområdet. Her bidrager kilder som trafik og boligomvarmning samt eventuelle bidrag fra industrier. Resultaterne er repræsentative for forureningen i områder (fx boligkvarterer), som ikke ligger direkte op til stærkt trafikerede gader.

På gadestationerne er trafikken umiddelbart forbi stationen den væsentligste kilde for stoffer som kvælstofoxider, kulmonoxid og til dels PM10 (partikler mindre end 10 µm). Gadestationerne er i alle tilfælde placeret på fortovet umiddelbart op til kørebanerne på en tæt trafikeret gade i bymidten. Resultaterne giver et indtryk af den forurening man udsættes for i "gaderum", idet der - afhængigt af de meteorologiske forhold - kan være store variationer over mindre afstande.

Ulborg Aarhus Risø København Odense Føllesbjerg Aalborg Hvidovre Station Nord Anholt

Villum Research Station, Station Nord

VILLUM Research Station er en ny forskningsstation ved Station Nord i Grønland, som indebærer en gennemgribende opgradering af de gamle forskningsfaciliteter. Der foretages kontinuerte målinger på Villum Research Station, Station Nord. Data transmitteres via satellit til Aarhus Universitet i Danmark. Resultater for ozon, kviksølv opdateres normalt hvert døgn. Alle tider angives som UTC.

Målingerne i Grønland er en del af AMAP (Arctic Monitoring and Assessment Program). AMAP er et internationalt samarbejde mellem lande med interesser i Arktis. Mere om Villum Research Station

Luftudsigten

Aarhus Universitet beregner den forventede luftforurening i Danmark de næste tre dage (Luftudsigten).

For Miljøkontrollen i København laves prognoser for Københavnsområdet og særligt belastede gadestrækning. Se HER

Ozon i Europa

Det Europæisk Miljøagentur opdaterer hver time data for ozon fra de europæiske lande. Se disse data HER, hvor bl.a. udvikling af ozon-episoder på europæisk niveau kan følges.